Generalforsamling 2019

Tirsdag den 19. februar 2019 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i klubhuset, skydebanen, Kronjydevej 10, Assentoft.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8. februar pr. brev eller på email formand@kronjyllandsjagtforening.dk.

Der vil som sædvanlig kunne købes lodder, og med lidt held vindes pæne præmier.

Møde frem og støt din forening. Der skal vælges ny formand for foreningen, da den nuværende formand ikke genopstiller.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2A. Formandens beretning.
2B. Beretning fra underudvalgene.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Godkendelse af nye underudvalg.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af formand.
8. Valg af sekretær.
9. Valg af formand for jagtudvalg. 
10.a Valg af formand for flugtskydning.
10.b Valg af formand for riffeludvalg.
11. Valg af to revisorer og suppleanter.
12. Eventuelt.

 

Opdateret d. 09. februar 2019

Kommentarer